TÊN BỘ PHẬN ĐIỆN THOẠI TỈNH THÀNH PHỐ QUỐC GIA
Chùa Sùng Thiện Đường Chùa Sùng Thiện Đường (0781) 3.822.880 – (0781) 3.956.880 Bạc Liêu Bạc Liêu Việt Nam
Thái Hiền Hội trưởng danh dự Bạc Liêu Bạc Liêu Việt Nam
Trương Long (Tuấn Nghĩa) Hội trưởng danh dự (08) 38.551.019 – 01234.551.858 Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Việt Nam
Trương Ứng Nhơn (Hui) Hội trưởng 0913.892.338 Bạc Liêu Bạc Liêu Việt Nam
Ngô Vũ Đại (Lũy) Phó Hội trưởng ngoại giao 0913.892.252 Bạc Liêu Bạc Liêu Việt Nam
Lư Hiến Phó Hội trưởng quản trị 0903.349.743 Bạc Liêu Bạc Liêu Việt Nam
Trương Khiêm Phó Hội trưởng kiến thiết 0917.411.715 Bạc Liêu Bạc Liêu Việt Nam
Quách Bình Tài chánh (0781) 3.821.890 Bạc Liêu Bạc Liêu Việt Nam
Liên Hán Vinh (Hán Quến) Phó tài chánh 0913.041.631 – (0781) 3.828.831 Bạc Liêu Bạc Liêu Việt Nam