二零一五乙未年.逢盂蘭勝會之期.衆善信到本堂義務工作情形 – Chúng thiện tín đến chùa Sùng Thiện Đường làm công quả nhân mùa Vu Lan 2015 năm Ât Mùi

         發願到廟堂作功德義務, 是随緣而來, 不强迫, 不朿縛, 是属於每人之環境與生活如何安排後, 才到廟堂來. 也有人為了慈善意義捐出一点微力給廟堂。         Phát tâm đến Chùa làm công quả là tùy duyên không gượng ép, không bắt buộc. Tùy thuộc vào hoàn cảnh và cuộc sống của mỗi người có thể thu xếp mà đến làm. Có người làm vì ý nghĩ muốn đóng góp sức nhò bé của mình giúp Chùa.         並有人到廟堂是為着自己行善修身, 千萬條路程修行, 總是要使身心清靜, 每人都有異别不同為善修行, (因為行善最樂, 福有攸歸), 歡迎各界善信人士, 随時到廟堂結缘㓛德効力吧!  
      Nhưng có người đi Chùa làm công quả là để tu cho chính mình. Có trăm nghìn vạn đường tu, tất cả đều giúp cho tâm thanh tịnh, mỗi người đều có cách hành thiện khác nhau. Nên bổn Chùa rất hoan nghênh những thiện hữu có tâm hàng năm cứ đến tháng bảy  hãy cùng nhau đến Chùa làm công quả cứ thế tùy duyên mà làm nhé!
                         每年於農曆七月末, 衆善信常至廟堂参加超幽法會. 並拈香追念過往歷世祖先六親眷属, 以及無人奉祀之孤幽魂灵位進香. Hàng năm vào cuối tháng bảy Âm lịch, Chúng thiện tính thường đến chùa tham gia lễ pháp hội phổ độ siêu u. Họ đến chùa để thắp hương tưởng nhớ ông bà tổ tiên đã khuất, và thiết mâm lễ cúng cho những vong linh không nơi nương tựa, không người cúng kiến.。        

彿門弟子無甚要求, 只要有好體康, 能夠時常服務効勞

 Những người là Phật tử thì không vì lý do nào cả, chỉ mong muốn là có sức khỏe để phục vụ mãi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *