薄竂城市潮光崇善堂理事會焚化爐移交工程儀式 – Lễ bàn giao công trình khu lò hỏa táng của Hội Triều Quang Sùng Thiện Đường ở Thành phố Bạc liêu

      公元二0十四年六月卄七日早上, 安康建設公司, 副監督陳文才, 到潮光崇善堂理事會移交工程完成, 給潮光崇善堂理事會. 主投人.

     Sáng ngày 27 tháng 6 (dương lịch) Ông Trần Văn Tài phó giám đốc Công ty xây dưng An Khang đã đến Hội Triều Quang Sùng Thiện Đường để bàn giao công trình đã hoàn thành lại cho chủ đầu tư là Hội Triều Quang Sùng Thiện Đường.

 

潮光崇善堂會長張俊義先生. 主投人代表本會簽認工程完成

     Ông Hội trưởng Trương Tuấn Nghĩa thay mặt Hội Triều Quang Sùng Thiện Đường là chủ đầu tư đã ký nhận  công trình hoàn thành

       潮光崇善堂副會長吳裕大先生. 代表本會簽認工程完成

       Ông Phó Hội trưởng Ngô Dũ Đại thay mặt Hội Triều Quang Sùng Thiện Đường ký nhận  công trình hoàn thành

土地伯公廟. 已完成

Miếu thổ thần đã được hoàn thành

 

 

涼亭建設拖擱未完整情况

Nhà chờ đợi đang xây dang dở chưa hoàn thành