Liên Hán Vinh (Hán Quến)

Liên hệ

Phó tài chánh

Địa chỉ:
Khóm 6, phường 1, đường Hòa Bình, thành phố Bạc Liêu

Điện thoại: 0913041631 Tel: 84781.3828831 - 84.913041631

ĐTDĐ: 0913041631

http://sungthienduong.vn