Thông tin liên hệ

Chọn
Hiển thị # 
Tên Bộ phận Điện thoại Tỉnh Thành phố Quốc gia
Chùa Sùng Thiện Đường Chùa Sùng Thiện Đường (0781) 3822880 - (0781) 3956880 Tel: 84781.3822880 - 84781.3956880 Bạc Liêu Bạc Liêu Việt Nam
Thái Hiền Hội trưởng danh dự Bạc Liêu Bạc Liêu Việt Nam
Trương Long (Tuấn Nghĩa) Hội trưởng danh dự (08) 38551019 - 01234551858 Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Việt Nam
Trương Ứng Nhơn (Hui) Hội trưởng 0913892338 Tel: 84.913892338 Bạc Liêu Bạc Liêu Việt Nam
Ngô Vũ Đại (Lũy) Phó Hội trưởng ngoại giao 0913892252 Tel: 84.913892252 Bạc Liêu Bạc Liêu Việt Nam
Lư Hiến Phó Hội trưởng quản trị 0903349743 Bạc Liêu Bạc Liêu Việt Nam
Trương Khiêm Phó Hội trưởng kiến thiết 0917411715 Bạc Liêu Bạc Liêu Việt Nam
Quách Bình Tài chánh (0781) 3821890 Tel: 84781. 3821890 Bạc Liêu Bạc Liêu Việt Nam
Liên Hán Vinh (Hán Quến) Phó tài chánh 0913041631 Tel: 84781.3828831 - 84.913041631 Bạc Liêu Bạc Liêu Việt Nam